ز وما

- هدايا وعطور. با زبان حال می‌گفتی بسی که ز محشر، حشر را پرسید کسی؟ بهر این گفت آن رسول خوش‌پیام رمز موتوا قَبلَ موتٍ یا کِرام هم‌چنان که مرده‌ام من قبل موت زان طرف آورده‌ام این صیت و صوت ولان الرياضه مصنع العقلاء

2023-02-09
    ارض غ
  1. ۊکزاف ش܅ز ومآ
  2. الاناث و الذكور
  3. من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
  4. 14,073 views
  5. me/andalusia
  6. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen